03-06-2019

Dzień Drukarza 2019 - Nadruki reklamowe 30% taniej

Dzień Drukarza 2019 - Nadruki reklamowe 30% taniej

REGULAMIN PROMOCJI „TANIEJ Z OKAZJI DNIA DRUKARZA”
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „TANIEJ Z OKAZJI DNIA DRUKARZA”, zwana dalej promocją.
§ 2
Organizatorem promocji jest spółka pod firmą: MITKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, adres do korespondencji: 44 – 304 Wodzisław Śląski, Osiedle 1 Maja 16G, zwana dalej „Organizatorem”.
§ 3
Promocja trwa od dnia 03.06.2019 r. do dnia 07.06.2019 r.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

§ 4
1. W promocji mogą wziąć udział: 
a. osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem osób zatrudnionych przez Organizatora oraz ich członków rodzin, 
b. osoby prawne, 
c. podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub inną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego na podstawie wpisów dokonanych w prowadzonych dla tych podmiotów rejestrach. 

2. W promocji organizator przewiduje 30% upustu od cen detalicznych na nadruki reklamowe wykonane techniką druku sublimacyjnego i solwentowego na namiotach: Mitkotent (Classic oraz Premium), namiotach EX ZN, Octa Pro, Jehlan (Mini oraz Base).
3. Aby wziąć udział w promocji, należy w terminie od 03.06.2019 do 07.06.2019, złożyć zamówienie na produkt wyceniony w ofercie.
4. Promocja nie łączy się z innymi upustami.
5. Ogólne warunki współpracy przy realizacji zamówień znajdują się na stronie internetowej: https://www.mitko.pl/drukarnia#ogolne-warunki-wspolpracy

 

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 5
1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej promocji, które mogą być wnoszone przez jej Uczestników, powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres wskazany w § 2, do dnia 30.06.2019 r.
2. Organizator, w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
3. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika promocji stanowiska Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.